NAXOS a.s. Hledej Menu

Prodej závodu Příbramská teplárenská, a.s. v konkursu včetně rozvodné soustavy

Prodej závodu Příbramská teplárenská, a.s.

Shrnutí

Cena: nejvyšší nabídce
Typ nemovitosti: Podniky
Forma prodeje: Výběrové řízení
Plocha: ; Údaje o ploše nejsou k dispozici
Stav položky Vyhlášeno
Firemní kód VŘ/020/2018
Region Středočeský kraj
Konec prvního kola 25. 02. 2019

Společnosti NAXOS a.s. (Vyhlašovatel VŘ) a  Patria CorporateFinance, a.s. (Poradce) byly společně pověřeny, aby prostřednictvím výběrového řízení našly vhodného potenciálního investora se zájmem o koupi závodu společnosti Příbramská teplárenská  a.s., v konkursu, spolu s aktivy teplárenské infastruktury, jež jsou v současné době ve vlastnictví města Příbram.

Závod úpadce je provozovatelem centrálního zdroje tepla pro město Příbram a z menší části výrobcem a dodavatelem elektrické energie. Konsolidované tržby závodu v roce 2017 činily 280,8 mil. Kč. Pro rok 2017 dosáhla dodávka tepla 493 TJ a dodávka el. energie 52GWh. Předmětem prodeje je soubor veškerých aktiv závodu včetně teplárenské infrastruktury v majetku města Příbram. V současnosti zásobuje Příbramská teplárenská teplem cca 10 tis. domácností,14 školních zařízení, 2 průmyslové závody, 3 zdravotnická zařízenía 3 obchodní centra.

Klíčová fakta:

  • Dodávky tepla diverzifikovanému portfoliu zákazníků s vysokou míru loajality ke svému dodavateli.
  • Omezená možnost vstupu konkurenta z důvodu vysokých vstupních nákladů.
  • Potenciál dalšího zefektivnění fungování, jak teplárenské soustavy, tak i zdroje tepla.
  • Prodej ucelené teplárenské soustavy v Příbrami a okolí, zahrnující výrobu a distribuci tepla, prostřednictvím jediné transakce.
  • Prodej funkčního závodu z konkurzu, tj. bez dluhové zátěže.
  • Podpora ze strany města Příbram v oblasti rozvoje ekologické formy dálkové dodávky tepla obyvatelům.

Součást předmětu prodeje tvoří areál Příbrámské teplárenské, a.s., veškerý soubor aktiv závodu včetně DHM, DNM, zásob, pohledávek z obchodního styku, odběratelské a dodavatelské kontrakty apod. V současné době zaměstnává závod cca 120 zaměstnanců.

Kontaktní osoba

Mgr. Marian Konečný, Ing. Petr Dědeček
Telefon: +420 257 314 251, + 420 221 424 193
Email: mariankonecny@naxos.cz, dedecek@patria.cz

Způsob předložení návrhu

Předložení návrhu lze učinit osobně, kurýrem nebo poštou formou listovní zásilky dodávané do vlastních rukou s doručenkou. Nabídka ve formě řádně zapečetěné obálky bude označena heslem: „VŘ – Příbramská teplárenská, NEOTVÍRAT“

Termíny

1. kolo VŘ:
-     ukončení: 25.2.2019 do 17:00 hod.                               
2. kolo VŘ:
-     zahájení 2. kola VŘ je stanoveno na den 26.2.2019 v 8:00 hod. dopoledne
-     nejzazší termín pro předložení návrhů: 28.2.2019, do 12:00 hod. 
-     místo pro předložení návrhů na adrese Vyhlašovatele NAXOS a.s., Holečkova 31, 150 00 Praha 5.

Prohlídka

Individuální prohlídky předmětu prodeje jsou možné po celou dobu trvání 1. kola VŘ po předchozí dohodě se zástupcem Poradce a nebo Vyhlašovatele jmenovitě s Ing. Petrem Dědečkem, e-mail: dedecek@patria.cz a nebo Mgr. Marianem Konečným, e-mail: mariankonecny@naxos.cz.

Podmínkou pro účast na prohlídce Předmětu prodeje je (i) uzavření Dohody o mlčenlivosti (text k dispozici u Poradce, resp. Vyhlašovatele) a převzetí Infomačního memoranda. Zájemci, který uvedené podmínky nesplní nebude prohlídka Předmětu prodeje organizovaná v rámci VŘ umožněna.

Prohlídky předmětu prodeje budou probíhat vždy za účasti zástupce Poradce a nebo Vyhlašovatele a zástupce Prodávajících vč. zástupců managementu společnosti Příbramská teplárenská, a.s.. Počet členů (zástupců) Zájemce je omezen na 10 zástupců Zájemce.

Vyhlašovatel

NAXOS a.s.
IČ: 26445867
se sídlem: Praha 5, Holečkova 103/31, PSČ: 150 00
mariankonecny@naxos.cz
+420 257 314 251
(Vyhlašovatel)
a
Patria Corporate Finance, a.s.
IČ: 256 71 413
se sídlem: Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1
dedecek@patria.cz
(Poradce)

Objednatel

JUDr. Tomáš Pelikán
správce konkursní podstaty úpadce
Příbramská teplárenská, a.s.
a
Město Příbram

Přiložené soubory

Jaký typ nemovitosti vás zajímá?

 

Prodej závodu Příbramská teplárenská, a.s. v konkursu včetně rozvodné soustavy
Prodej závodu Příbramská teplárenská, a.s. v konkursu včetně rozvodné soustavy
Prodej závodu Příbramská teplárenská, a.s. v konkursu včetně rozvodné soustavy
Stav položky Vyhlášeno
Firemní kód VŘ/020/2018
Region Středočeský kraj
Konec prvního kola 25. 02. 2019

Domluvte si prohlídku

Spojte se s námi

Kontaktní osoba

Mgr. Marian Konečný, Ing. Petr Dědeček
Telefon: +420 257 314 251, + 420 221 424 193
Pobočka:
Email: mariankonecny@naxos.cz, dedecek@patria.cz

Vyhlašovatel

NAXOS a.s.
IČ: 26445867
se sídlem: Praha 5, Holečkova 103/31, PSČ: 150 00
mariankonecny@naxos.cz
+420 257 314 251
(Vyhlašovatel)
a
Patria Corporate Finance, a.s.
IČ: 256 71 413
se sídlem: Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1
dedecek@patria.cz
(Poradce)

Objednatel

JUDr. Tomáš Pelikán
správce konkursní podstaty úpadce
Příbramská teplárenská, a.s.
a
Město Příbram